Personakt Antavla

3252 Nils Jonsson

Blev högst 91 år.

Far:6504 Jonas Nilsson (1600? - 1675)
Mor:6505 Anna Persdotter (1599 - 1678)

Född:1627 Norrmessunda 4:1, Anundsjö, Västernorrlands län.Geni: Lennart Johansson
Död:1718 Västerfanbyn 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län.Geni: Lennart Johansson

Barn med 3253 Ingeborg Salmonsdotter (1645 - 1707)

Barn:
1626 Nils Nilsson Frisk (1678 - 1744)

Noteringar

Geni: Lennart Johansson

-----

Nämnd 1658-1696

Som ogift dräng fick Nils barn med en norska vilket kom upp på tinget i Bredbyn 1656: "En landslöperska, som sigh Brijtha Larsdotter Nampngifwer och säger sigh widh Snassan uthj Norrigie barnfödder wara af ächta Sängh, kom för Rätten och ahngaf dedh Nilss Joensson i Miösunda een Ogifft drängh hafwer medh henne i fiohl S: Jacobj tijdh barn Aflat, hwilket barn hoon sedan Uthj Jämptelandh födt hafwer och wällärdhe Hr Anders uthj Owijken till opfostringh till sigh annammat, och schal hafwa lofwat dedh lijkasom en fadher förestå effter som Predikantens opå Frösö Skants Petri Saltovj Skrijfwelse af den 2 Junij och innewarandhe åhr förmäler."

I originaldomboken ligger som ett löst blad denna Predikantens skrivelse som Brijta nu hade visat upp inför rätten. I denna berättar Predikanten "att denna sedelwiserska hafr haft lägersmåhl medh Nilss Jönsson i Mesunda i Anunsiöö sochen, och nu will hon komma til sines barns fadher att han motte henne rätt giöra för sin Wålsswerka som han alt för plössligen medh henne giordt.

Barnet ähr opsatt hoos Herr Anders i Owijken, then ther loffwar sig dett som en fadher att före stådh. Men intet ähr hon intagen i Kyrkian. barness Nampn ärh Brijta Larsdr. Om att thetta må så sant wara Wittnar med mitt egit Nampn Frösöö Skantz den 2 junij Anno 1656."

Rättegången fortsatte: "Sedhan bleef honom Nils Joensson till sport, medh förmahningh sanningen bekenna, om han medh bete Brijtha lägersmål hafft hafwer, hwilken icke giärna bekenna wille sigh barnafadren wara: Men omsider kunde han icke undfly, uthan tilstod och bekände medh henne lägersmål haft på samma tijd som förmält ståår här uthj Anundsiöö Sochn widh sin fadhers gårdh." Rtio. Förepth. Nils Joensson, bleef Sackfelt effter 3. Cap: af Gifftermåla Balckn att bötha 40 dlr scriph. Hwad Konan Brijta Larsdotter widkommer, bordhe henne 20 dlr bötha: Men effter såsom hon ett fattigt allmose hion och een landzlöpersha ähr, ähr henne opå lagdt någon tijdh uthj Sochnenes fängelsse Kista Plichta, och sedhan sigh uthan någon drögsmål här af Sochnen och landet fort schynda och begifwa så snart som hon Kyrckioplicht Uthståndit hafwer."

Nils var uppe i tinget flera gånger. År 1667 hade Nils Jonsson och två sockenbor till "Påfördt Landstingsmannen Peder Christophersson i Östby Oqwädingsord, som dhe inte kunde undfalla." De fick böta 3 daler var.

På hemmanet nr 2 i samma by bodde kyrkoherden Olof Anzenius, som tydligen lät sin bror Zackris Anzenius, regementspastor vid Västerbottens regemente, bruka en del av jorden. Nils hade 1674 flyttat råstakarna mellan sina åkertegar och grannens, vilket kom upp vid tinget den 12 augusti: "Predikanten ... anklagade sin granne Nils Joensson i Wästerfanbyn, ... han hafwer sigh tillstakat uthaf han skorn tragh 4 marcklandh Jordh, desslijkes uthaf hans Slått eller gräswall 1 1/2 målstångh i Längden och halffempte stång i bredden, Och der uthaf sigh tillbärgat, som Sochneskrifwaren Gulle Christophersson i Söhrböhle wittnadhe, och Nils Joensson inte kundhe neeka före så obetänkt hafwa giordt, thet han nu helt ångrade." Rätten ansåg att eftersom Nils ångrade sig och var fattig kunde de komma överens. Nils "gaf alltså i förlijkning 2 lass höö" till Zacharias.

Året därpå gick det sämre. "Pastor Loci ... H: Olof Anzenius anklagade en sin granne Nils Joensson i Westerfannbyen, för thet han förledhne Skiärtorsdagsnatten skall hafwa bort stulit 7 skylar och några bandh Korn uthur hans ladu i hängden ..." Nils kunde inte neka ty "hästen hafwer blödt i snön alt in till Nilses gård."

Rätten kunde inte nu "befrija honom ifrån Tiufnadhen uthan dömbdhe honom ... 16 öre Smt för hwar skyhl Korn, plicktar 3 gånger så mycket Nembl 10 daler 16 öre Smt och gifwa måhlzägaren sit igen."

Nils krävde 1690 resterande bördsrätt i fädernehemmanet i Norrmesunda 4 daler av brorsonen Nils Persson. Han och hans båda grannar hade 1699 en liten strömqwarn som var belägen vid byn "och kunna egarna der på mala till nödtorften." Vid vårtinget 1709 som hölls i Gästgivargården i Västerfanbyn visade sonen Nils en skrift vari fadern överlät hemmanet i Västerfanbyn till honom på det att Nils lovade sörja för honom och sköta honom intill döden. (Bengt Sjöberg

Nills Joensson föddes 162(7) på Norrmesunda 4:1 som son till Jonn Nilsson och dennes hustru Anna *Pedersdotter.

Som ogift dräng fick Nills barn med en norska vilket kom upp på tinget i Bredbyn 1656.
"En landslöperska, som sigh Brijtha Larsdotter Nampngifwer och säger sigh widh Snassan uthj Norrigie barnfödder wara af ächta Sängh, kom för Rätten och ahngaf dedh Nilss Joensson i Miösunda een Ogifft drängh hafwer medh henne i fiohl S: Jacobj tijdh barn Aflat, hwilket barn hoon sedan Uthj Jämptelandh födt hafwer och wällärdhe Hr Anders uthj Owijken till opfostringh till sigh annammat, och schal hafwa lofwat ded lijkasom en fadher förestå effter somk Predikantens opå Frösö Skants Petri Saltovj Skrijfwelse af den - 2. Junij och innewarandhe åhr förmäler". Sankt Jacobi tid var den 25 juli, än idag Jakobsdagen.

I orginal domboken ligger som ett löst blad denna Predikantens skrivelse som Brijta nu hade visat upp inför rätten. I denna berättar Predikanten "att denna sedelwiserska hafr haft lägersmåhl med Nilss Jönsson i Mesunda i Anunsiöö sochen, och nu will hon komma til sines barns fadher att han motte henne rätt giöra för sin Wålsswerka som han alt för plössligen medh henne giordt. Barnet ähr opsatt hoos Herr Anders i Owijken, then ther loffwar sig dett som en fadher att före stådh. Men intet ähr hon intagen i Kyrkian. Barness Nampn ähr Brijta Larsdr. Om att thetta må så sant wara Wittnar med mitt egit Nampn. Frösöö Skantz den 2 Junij Anno 1656.
Rättegången fortsatte: "Sedhan bleef honom Nils Joensson till sport, medh förmahningh sanningen bekenna, om han medh Brijtha lägersmål hafft hafwer, hwilken icke giärna bekenna wille sigh barnafadren wara: Men Omsider kunde han icke undfly, uthan tilstod och bekände medh henne lägersmål haft på samma tijd som förmält ståår här uthj Anundsiöö Sochn widh sin fadhers gårdh."
Om nu Brijta hade hyst några förhoppningar när hon kom till sitt barns fader och till tinget i Anundsjö, blev hon säkert djupt besviken. Enligt tidens åsikter hade hon syndat och det var hon som syndat mest.
Rtio. Förepth. Nils Joensson, bleef Sackfelt effter 3. Cap: af Gifftermåla Balckn att bötha - 40. dlr. scriph
Hwad Konan Brijta Larsdotter widkommer, bordhe henne - 20. dlr. bötha: Men effter såsom hon ett fattigt allmose hion och een landzlöperska ähr, ähr henne opå lagdt någon tijdh uthj Sochnenes fängelsse Kista Plichta, och sedhan sigh uthan någon drögsmål här af Sochnen och landet fort schynda och begifwa så snart som hon och Kyrckioplicht Uthståndit hafwer."
I saköreslängden sammanfattas straffen:
"Nils Joensson i Midsunda, Mökränkning - 40. dlr Konan plichta i fängelset". Hur länge förmäles inte. I protokollet står "någon tijdh". Därtill Kyrckioplicht!

Nils gifte sig troligen samma år med Ingeborg Salmonsdotter på Wästerfannbyn 3:1 och övertog 1658 hemmanet efter svärmodern Märit Nilsdotter.
Nils var uppe i tinget flera gånger. År 1667 hade Nils Jonsson och två sockenborg till "Påfördt Landstingsmannen Peder Christophersson i Östby Oqwädingsord, som dhe inte kunde undfalla". De fick böta 3 daler var.
Nils hade det troligen fattigt. På hemmanet 2:1 i samma by bodde kyrkoherden Olof Anzenius, som tydligen lät sin bror Zacharias Anzenius, regementspastor vid Västerbottens regemente bruka en del av jorden. Nils hade 1674 flyttat råstakarna mellan sina åkertegar och grannens, vilket kom upp vid tinget den 12 augusti: "Predikanten ... anklagade sin granne Nils Joensson i Wästerfanbyn, ... han hafwer sigh tillstakat uthaf hans korn tragh 4. marcklandh Jordh, desslijkes uthaf hans Slått eller gräswall 1 1/2 måhlstångh i Längden och halffempte stång i bredden, Och der uthaf grääset sigh tillbrägat, som Sockneskrifwaren Gulle Christophersson i Söhrböhle wittnadhe, och Nils Joensson inte kundhe neeka före så obetänkt hafwa giordt, thet han nu helt ångrade."
Rätten ansåg att eftersom Nils ångrade sig och var fattig kunde de komma överens. Nils "gaf alltså i förlijkning 2 lass höö" till Zacharias.
Året därpå gick det sämre. "Pastor Loci ... H: Olof Anzenius anklagade en sin granne Nils Joensson i Westerfannbyen, för thet han förledhne Skiärtorsdagsnatten skall hafwa bort stulit 7 skylar och några bandh Korn uthur hans ladu i hängden ... "
Nils kunde inte neka ty "hästen hafwer blödt i snön alt in till Nilses gård." Rätten kunde inte nu "befrija honom ifrån Tiufnadhen uthan dömbdhe honom ... 16 öre Smt för hwar skyhl Korn, plicktar 3 gånger så mycket Nembl 10 daler 16 öre Smt och gifwa måhlzägaren sit igen." Totalt blev det 42 dlr Smt i böter. Och två år senare var Nils en av dem som tog emot Korn och drässa som legofolket hade stulit från pastorn.

Nils krävde 1690 resterande bördsrätt i fädernehemmanet i Norrmesunda. Han och hans båda grannar hade 1699 en liten strömqwarn som var belägen vid byn "och kunna egarna der på mala till nödtorften." Vid vårtinget 1709 som hölls i Gästgivargården i Wästerfanbyn visade sonen Nils en skrift vari fadern överlät hemmanet i Wästerfanbyn till honom på det att Nils lovade sörja för honom och sköta honom intill döden. Nils den äldre dog 1718 och begrovs "d 13 julii Nils Jonsson i Westerfanbyn öst om wägen 91 åhr."
Källa: Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs av Bengt Sjöberg s.323-325

Nils Jonsson

1627-1718

Bonde.

Född 1627 i Norrmesunda, Anundsjö (Y). Bonde Västerfannbyn 3:1 mellan 1658 och 1696 i Anundsjö (Y). Död 1718-07-13 i Västerfannbyn, Anundsjö (Y).

Gifte och barn

Gift

Ingeborg Salomonsdotter. Född i Västerfannbyn, Anundsjö (Y). Död 1707-02-10 i Västerfannbyn, Anundsjö (Y).

Salomon Nilsson. Född beräknat 1666. Död 1752-01-08 i Kubbe, Anundsjö (Y).

orpi.se/ana/000/0000/585.htm

Källa: Kråken 12


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1627 Födelse 1627 Norrmessunda 4:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1645 Partnern 3253 Ingeborg Salmonsdotter föds 1645 Bredbyn 3, Anundsjö, Västernorrlands län
1675 Fadern 6504 Jonas Nilsson dör 1675 Huvudsjöberget, Galasjö, Anundsjö, Västernorrlands län
1678 Sonen 1626 Nils Nilsson Frisk föds 1678 Västerfanbyn 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1678 Modern 6505 Anna Persdotter dör 1678 Norrmessunda, Anundsjö, Västernorrlands län
1707 Partnern 3253 Ingeborg Salmonsdotter dör 1707 Västerfanbyn 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1718 Död 1718 Västerfanbyn 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län