Personakt Antavla

2944 Anders Knutsson

Blev högst 63 år.

Far:5888 Knut Persson (1579 - 1675)
Mor:5889 Karin Vidiksdotter (1580? - 1636)

Född:1612 Östanmyra, Grangärde, Dalarnas län."Grangärde" på datorn på Falun stadsbibliotek
Död:1675-12-12 Östanmyra, Grangärde, Dalarnas län. [1]"Grangärde" på datorn på Falun stadsbibliotek

Äktenskap med 2945 Karin Mårtensdotter (1617 - 1698)

Vigsel:1637-10-19 Grangärde, Dalarnas län."Grangärde" på datorn på Falun stadsbibliotek

Barn:
1472 Peder (Per) Andersson (1645 - 1726)

Noteringar

Östanmyra
Anders Knuts

Vigsel: 1637 Grangärde, (W) 2)

Barn:
* Elisabet Andersdotter f.1638-0914 i Östanmyra g. ANders Hansson, Gärdsveden
* Karin Andersdotter f.1640-10-15 - 1721) Gm Olof Göransson, Rämen
* Anna f. c:a.1642 i Östanmyra
* Peder Andersson f.1645-04-09 i Östanmyra. Nybyggare i Hästberget
* Malin Andersdotter f.1647-08-24 Gm med Matts Niulson till Hästberget
* Susanna Andersdotter f.1650-03-20 i Östanmyra.
* Brita f. c:a 1652 i Östanmyra
------------------------------------------------------

Anders Knutsson i Östanmyra, 63 år.
Grangärde domböcker.
Anno 1662 den 24 Jan. Skoghwachtaren Säffring Krabbe anklagade Anders
Knutsson i Östanmyra för det han hade utan någons loff svedjat till ett
spanneland, der ingen åker eller äng sades kunna giöras, icke heller rensas
till muhlbete, ej heller beredt till kohlningsved, ty dömdes han att böta 40
mark. Noch för det att Anders hade släppt skogseldh och oppbrännt ung skogh,
doch föregaffs emot hans vilia, ty dömdes han böta 20 mark och vedergiälla
skogsäganden sin skada. Noch för det att han oloffandes hade hyggit och fält,
och ingen aff Kyrkans Sexmän tedt sin mening och oppsåth der om, och således
giordt sine grannar skada, hvarför kändes att böta 12 mark.
Anno 1662 den 16 Juni. Uti saken emellan Pehr Hansson i Östansbo, Kiärande,
och Anders Knutsson i Östamnyra, svarande, angående 1/15 dehl uti 1/8 dehls
hemman i Klenshyttan, som Pehr klandrade efter, och Anders Knutssons fader,
Knut Pehrsson, hade ägt, är Rättens mening. Efter som skäligen pröfvats att
rätte bördsmän och arfvingar till bägge systerdehlar som efterklandras,
nembligen hustru Brita och hustru Carin i Östanmyra, hade retteligen bytt
tillhopa, således att för gårdsdelen som hustru Carin miste i Köping, tog hon
hustru Britas systerdehl igen i Klenshyttan, och samma systerdehlar har åter
Knut Pehrsson bytt sigh tillhanda från Klenshyttan till Östanmyra, der han nu
bor. Hvarför såsom nu jorden är kommen i tredje mans hand, och prasumeras att
Pehr Hansson icke skall kunna skaffa gårdedelen i Köping tillbaka, som fasta
är åkommet oklandrat, och icke mäste arvingen detta byte, utan tredje
arfvinge som är dotter sonen, och föräldrarna än lefver. Alltså kändes detta
hans klander aff intet värde, och bytet stå som giort är.
Anno 1665 den 30 Jan. Kom för Rätten Anders Knutsson i Östanmyra och framlade
en testamentsskrift daterad 27/2 1664, hvaruti förmältes det han sydt och
skött sin gamble ålderstigne fader, Knut Pehrsson i Östanmyra, och till
vedergiällning för samma sitt omak, hade Knut testamenterat sin son och
sonhustru sampt deras barn och barnbarn till evärderlig egendom all sin fasta
egendom, den han medh sitt arbete hafver uppgiordt och under hemmanet aff nyo
förbättradt, nembligen det land, som uti Oxvål kyorne, upp i fäbodarna, och
all slogh norr om kyorna upp i Hästberget, hann uppröjt hafver. Befants
gåfvan bestå aff Knut Pehrssons eget afflinge, och hade Knut förunnat sina
andra barn uppröja sigh kyor och slogar.
Anno 1666 den 15 Jan. Anders Knutsson i Östanmyra lät första resan uppbiuda
Oloff Bengtsson Organist kiöpeskrifft på en jordedehl i Kyrkobyn, dat. 29
December 1664.
Anno 1677 den 29 och 30 Jan. Anders Knutsson i Östanmyra försåldt till sin
mågh, Oloff Jöransson vidh Rämen, all den slogh och skogh som honom tillhördt
i Stångmyra Wåhlen eller Rödningen, för 40 sk. tackjern. Hafver han och såldt
honom ett silfverbälte om 27 lodh för 54 dr kpmt. Kiöpebrefvet dat. 27 Juni
1675 uppbiöds nu första resan.
Anno 1688 den 6 och 7 Februari. Anders Knutsson arfvingar i Östanmyra hafva
den 2 Augusti 1686 delt jorden sigh emellan, och då således afftalat om
dotterns, Susanna Andersdotters dehl, att den som samma dehl brukar, skall
årligen i afrad inlefverera i Kyrkian 6 dr kpmt.
Samtliga uppgifter från Mikael Ehrin, Sävedalen, 2002-09-15.

[ Källa: medlem.spray.se/mgeijer/family/p01367f61.html ]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1612 Födelse 1612 Östanmyra, Grangärde, Dalarnas län
1617 Makan 2945 Karin Mårtensdotter föds 1617 Västerby, Sunnansjö, Dalarnas län
1636 Modern 5889 Karin Vidiksdotter dör 1636-12-11 Östanmyra, Grangärde, Dalarnas län [2]
1637 Vigsel 2945 Karin Mårtensdotter 1637-10-19 Grangärde, Dalarnas län
1645 Sonen 1472 Mamästare, Kolare Peder (Per) Andersson föds 1645-04-09 Östanmyra, Grangärde, Dalarnas län [3]
1675 Fadern 5888 Knut Persson dör 1675-10-24 Östanmyra, Grangärde, Dalarnas län
1675 Död 1675-12-12 Östanmyra, Grangärde, Dalarnas län [1]

Källor

[1]Grangärde döda 1628-1731
  
[2]http://medlem.spray.se/mgeijer/family/p41ec79ab.html
  
[3]Grangärde A I/1 (-1686) s.15