Personakt Antavla

440 David Svensson

Blev 47 år.

Far:880 Sven Olofsson (1678 - 1737)
Mor:881 Katarina Davidsdotter (1686 - 1759)

Född:1723-10-19 Järnäs, Nordmaling, Västerbottens län. [1]Han var 47 år när han dog 1771
sikhallan.se
www.cweden.com/genealogy/cw/p9b26e380.html
 
Död:1771-05-14 Nordmaling, Västerbottens län. Dödsorsak: Olycka. [1]"Bond. David Svensson fr. Järnäs warit i 26 år gift med Carin Persdr. från Hummelholm och aflat med henne 6 söner och 6 döttrar. Har fört en stilla lefnad, och blef wådeligen död under et wedlass som under dess styrande stjelpte på honom wid det han stupade. Begrofs d. 20 do."

Äktenskap med 441 Katarina Persdotter (1727 - 1782)

Vigsel:1745-02-18 Nordmaling, Västerbottens län. [2]I Katarina Persdotters dödsnotis
Sikhallan.se
 

Barn:
220 Sven Davidsson (1746 - 1830)

Noteringar

Nordmaling C/2 (1745-1788) s.10

Enl. Sikhällan föds en David 1723-10-19 i Järnäs, Nordmaling av Sven Olofsson och Katarina Davidsdotter

12 st. barn, 8 söner och 4 döttrar,

AGN1765,9/12,§32:
S:D: Nils Olofsson, Pär Hansson, änkan hustru Karin Andersdotter och Hans Finberg i Lögdeå, Nils Mårtensson, Anders Nilsson och Olof Isacsson i Mo, Per Ersson, Jacob Ersson, Pär Andersson, Olof Mårtensson, änkan hustru Anna Ersdotter, David Swensson och Daniel Mårtensson i Järnäs, Lars Johansson, Pär Olofsson, Lars Mattsson, Olof Nilsson, Olof Jonsson och Anders Johansson i Bredvik vore samtlige av vice Lands Fiscalen Välbetrodde Peter Norberg instämde därföre, att de den 3. och 4. Junii förledne tredskat göra Hr Commissions Lantmätaren Johan Törnsten behörigt biträde vid Skogarnes avfattning i Nordmalings Sokn, till utförande av vilket mål sig nu inställte Hofauditeuren och Provincial Fiscalen Ädle och Högaktade Hr Daniel Hægglund med förmodan att svaranderne icke kunde neka det de varit försumlige och följaktligen idke heller kunde undgå laga böter. Å Lögdeå byemäns vägnar var Anders Mårtensson i Baggård, samt för Mo Olof Isaksson därstädes, jämväl Jon Ersson i Brewik av sine grannar befullmäktigad, förklarande att bemälte Bye boer icke annorledes tredskat biträda Lantmätaren Törnsten under sin förrättning, än såvida högsta såningstiden sådant förbjudit, då deras åkerarbete förmodligen bort av Hr Lantmätaren betänkas, och han i följe därav dess förrättnings termin inrätta på någon bekvämligare tid, helst icke skall kunna bestrida, att deras åkrar ännu vore till större delen osådde förendt den 3. och 4. Junii förledne. Likväl hölt Hofauditeuren och Provincial Fiscalen före, att detta föregivande, ehuru det kunde hava någon grund, bem.te svarande till ringa enskyllan tjäna kunde, så mycket mindre, som Lantmätare Instructionen i sine förrättningar, till nyttjande efter göromålens beskaffenhet av allmogen hinderlig. Yrkade därföre sitt förra påstående om laga böter och begärte 20 daler Smt i lagsökningskostnad.
Utslag
Härads Rätten finner väl, att Krono och andre angelägne förrättningar, som ämbetsmän utsätta och till verkställande åligga, varvid allmogens biträde tarvas, icke böra, igenom någon deras tresko och motvilja hindras eller uppehållas. Dock som å andra sidan, även i förmågo av åberopade Lantmätare Instruction året 1725 erfordras försiktig och varsam omgång, och Lögdeå, Mo, Järnäs och Bredwiks byemän, vilka nu för tretska stämde blivit å Lantmätare Törnstens biträdande vid skogsavvittringen i Nordmalings Sokn den 3. och 4. Junii nästl. icke kunna skyllas för någon uppsåtlig motvillighet, utan fasthellre i anseende till deras angelägne utsädes arbeten ursäktas. Alltså prövar Härads Rätten vid slika omständigheter rättvist bemälte byemän ifrån de av Hr Hofauditeuren och Prov. Fiscalen å dem äskade böter förskona. Men emedan skälig anledning varit att dem tilltala, skola de dock hans lagsöknings kostnad tillsammans med 10 daler Smt förnöja och betala.

AGN1766,4/7,gränsdragning:
3. Uti Järnäs
av 40 seland oförmedlad skatt utom 21 seland sjöskatt, hava grannarne Per Ersson, Daniel Mårtensson, Per Andersson, Jacob Ersson, Olof Mårtensson, Olof Swens änka, och Dawid Swensson för 7 à 8 år härtillförne börjat --- i gott stånd satt på utmarken av Moland med grov tall och granskog beväxt vid västsidan av gamla inägorne en tract om 2 1/2 tunnland till nyttig och nu besådd åker med nödige diken omkring. Ävenledes uppodlat dör sunnanföre lika beskaffad tract för par år längre tillförne om 1 1/2 tunnland till nu brukbar åker, fast de samma skiftevis för stubb--- till linda nyttjas.
Öster för byn emot sjön haver åter Per Andersson, Jacob Ersson och Olof Mårtensson för 12 år härtillförne av nog skogväxt myr- och mosslandigt land uppodlat åker till 2 1/2 tunnland, samt nödige diken därikring upptagit. Men Per Ersson -- år senare börjat på Kråkbärs skatan av moland och lika skogväxt upparbeta, och med nödigt dike försett med ett brukbart åkerstycke om -- tunnland. Ärnande det övrige av lika beskaffenhet om ett tunnland i åker och slåttesland efter handen uppbruka.
--ster sör från byn utom gamla inägorne hava grannarne ---arsgärdan samfällt uppbrukat av utmarken och lika beskaffad jormån om ett tunnland därstädes nödige diken upptagit, och nyttja mestadels hela gärdan nu i säde. I väster norr ifrån byn utmed sjön hana alla grannarne förutan Olof Mårtensson inhägnat av utmarken var sitt nyverke om ett Tunnland, dels av skogväxt mojord, dels ock sumpigt myrland för 5 à 6 år härtillförne, men hittills ej hunnit till åker upparbeta över 1/4 tunnland mer och mindre vardera uti säde nu varande. Eljest använt nog kostnad på myrans utdikning, och ärna efter handen det övriga uti brukbart stånd sätta.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1723 Födelse 1723-10-19 Järnäs, Nordmaling, Västerbottens län [1]
1727 3 år Makan 441 Katarina Persdotter föds 1727-02-17 [3]
1737 14 år Fadern 880 Sven Olofsson dör 1737-12-17 Järnäs, Nordmaling, Västerbottens län
1745 21 år Vigsel 441 Katarina Persdotter 1745-02-18 Nordmaling, Västerbottens län [2]
1746 23 år Sonen 220 Sven Davidsson föds 1746-11-10 Nordmaling, Västerbottens län [4]
1759 35 år Modern 881 Katarina Davidsdotter dör 1759-08-08 Järnäs, Nordmaling, Västerbottens län
1771 47 år Död 1771-05-14 Nordmaling, Västerbottens län [1]

Källor

[1]Nordmaling F/1 (1750-1817) s.109
  
[2]Nordmaling F/1 (1750-1817) s.176
  
[3]Nordmaling A I/3 (1775-1784) s.182
  
[4]Nordmaling C/2 (1745-1788) s.4