Personakt Antavla

11778 Vidik Hansson

Bergsman, Nämndeman. Blev högst 80 år.

Far:23556 Hans Larsson (1520 - 1575)

Född:1548 Norrvik, Ludvika, Dalarnas län. [1]
Död:1628-04-26 Norrvik, Ludvika, Dalarnas län. [1]

Barn med 11779 Malin Arvidsdotter (1550 - )

Barn:
5889 Karin Vidiksdotter (1580? - 1636)

Noteringar

Barn:
* Hans Vidiksson (1571 - 1651-09-28)
* Per (Peder) Vidiksson (1583 - 1668-10-04)
* Brita Vidiksdotter
* Sara Vidiksdotter
* Ingrid Vidiksdotter
* Karin Vidiksdotter (- 1636-12-11)
* Sigrid Vidiksdotter
* Olof Vidiksson (- 1633)
* Lars Vidiksson (- 1652)

Widik övertar husbondeskapet på gården i Norrvik innan han köper in sin fars
syskons andelar i gården. 1597 bjuder han nämligen upp fem systerdelar i
Norrvik på tinget i Grangärde. Den första hade han köpt av sin faster Marit
Larsdotter i Malma socken i Västmanland och den andra av en Ingeborg
Larsdotter, som tydligen också var en faster. En tredje del hade sålts av
Sara och Sigrid Jonsdöttrar och en fjärde av en Hans Jonsson i Fline i Husby
socken i Dalarna. Hur dessa var släkt med Widik visas av ett tingsprotokoll
från 1615, vari nämnes att magister Erik Holstensson i Kallmora, Norbergs
socken, inkommit med klagomål angående en systerdel i Fline som hade ägts av
hans mormors syster Britta Larsdotter, "som uar Lasse Rafual sons doter i
Norgo uik". Hennes man Hans Jonsson hade sålt hennes del i Sunnansjö och
lovat henne lika mycket jord i Fline istället. Brita hade dött barnlös, och
jorden innehades nu av en systerdotter till Widik Hansson. Det är tydligt att
det är denne Hans Jonsson som 1597 hade sålt den fjärde systerdelen. Magister
Erik låter sig identifieras med sedermera kyrkoherden i Stora Skedvi Ericus
Holstenii Holstenius (1588-1640). som 1614 hade avlagt magisterexamen i
Helmstedt. Han är en av de två söner till bergsmannen Holsten Andersson och
Sigrid Jonsdotter i Kallmora som gick prästbanan. Sigrid är således
doterdotter till Lasse Ravalsson och måste vara identisk med den som
tillsammans med sin syster Sara sålde den tredje delen. Den femte delen köpte
Widik av sedermera länsmannen i Grangärde Erik Olofsson i Sunnansjö. Om, och
i så fall hur, han var släkt med Widik är osäkert. Han kan möjligen ha varit
dotterson till Lasse Ravalsson. Hans far hette Olof Engelbrektsson.
1603 köpte Widik sin syster Annas del i gården "mädh hytta och Smedia" för
15 fat och 1 hundrade osmundsjärn samt en silversked om 3 lod. Det framgår
här att systern var gift med Anders Jonsson i Sundfiske i Husby socken i
Dalarna. Det var deras dotter, vars namn inte nämes, som 1615 innehade den
jord i Fline som magister Erik Holstensson ansåg sig böra ha del i.
Widik synes liksom sin farfar ha varit en betydande person; han var både sex-
och nämndeman. När han 1628 dör antecknas hans dödsdag, den 26 april, i
begravningsboken, vilket var mycket ovanligt. Han begravdes den 11 maj.
Grangärde domböcker.

1574. Widiche uti Norgudwika för thet han undangömde några gamle mynt undan
sine medharffuingar efter salig Lasse Raffualsson, böter penningar -160 mark.
Anno 1603 den 24 Januari. Widich Hansson i Norrgowik biuder upp systerdehl
ibidem medh Hytta och Smedja, kiöpt aff sin mågh och syster, Anders Jonsson i
Suenderskie och hans hustru Anna Hansdotter, för osmundsjern 15 fat och ett
hundra och en skied om 3 lodh.

Anno 1615 den 18 Februari. Kom M. Erich Holstensson och talade till Widich
Hansson i Norrgowik, om en systerdel, liggande i Fline i Husby, som kom M.
Erichs modher modhers syster till, hustru Brita Larsdotter, som var Lasse
Raffualssons dotter i Norrgowik, och Hans Jonsson hennes man, såldt bort
hennes jord i Sunnansjö, och lofvade henne så mycket jord igen i Huseby,
samma hustru Brita ägde inga barn, derföre kom hennes syskon samma jord till
arfvs, och nu sedan Anders Jonssons mågh i Sundsfierde der på, hvilkens
hustru är Widik Hanssons systerdotter, och förebar att Widik Hansson loffuat
honom samma systerdel allsammans, men nu bekiände Widik han icke mehr haffuer
lofvat, ähn så mycket Widik tillkom uthi M. Erichs moder moders dehl.

[ medlem.spray.se/mgeijer/family/p1f33a12d.html ]

Även hittat:
Uppgifter har jag fått från släktforskaren Kent Roxnäs i Göteborg.

Uppgifter från släktforskaren Nils-Gunnar Eriksson, som hämtat
uppgifterna främst från Kjell Vadfors Byalängder i Grangärde.

Enl Gränge nr 27, sid 20. Mån-dag i dödsdatum enl Per Jarleborg,
Viksberg 24, 777 93 Söderbärke.

Även Stella Blomdahl, Släktforskaren nr 78, 2001.

Enl Släktforskaren nr 8, Lasse Ravalsson i Norrvik och hans släkt,
Anders Winroth "Widik synes liksom sin farfar ha varit en
betydande person; han var både sex- och nämndeman. När han 1628
dör antecknas hans dödsdag, den 26 april, i begravningsboken,
vilket var mycket ovanligt. Han begravdes den 11 maj."

Utdrag ur domboken anno 1593 den 9 jan.
Kom hustru Marit i Norgudvik bjöd upp en täkt som hennes man,
Hence Babelsfurt ("henne bebreffuat" enl Björn Isheden,
Släktforskaren 55, 1955, sid 8), hafver, benämnd Norr Täkten, om
thet var någon i släkten som henne vill till sig köp, så bödh
hennes mågh, Widik Hansson, efter och vart så förlikte att han
skall gifva hustru Marit 10 fat järn, loffuades bref.

Utdrag ur domboken anno 1597 den 3 febr.
Widik Hansson i Norgudvik bjuder upp en systerdel i förenämnde
Norgudvik, köpt af sin fadersyster Marit Lassedotter i Malma
socken för osmundjärn 6 fat.
Ännu en systerdel ibidem, af Erik Olufsson i Sunnansjö för
osmundsjärn 5 fat.
Ännu af Ingeborg Lassedotter för sin systerdel uppburit
osmundsjärn 5 fat.
Ännu en systerdel af Sara Jonsdotter och Sigrid Jonsdotter för
osmundsjärn 5 1/2 fat.
Ännu en systerdel ibidem af Hans Jonsson i Fline i Husby socken
uppburit 5 fat.

Utdrag ur domboken anno 1599 den 25 jan.
Arfvid Bengtsson i Norgudvik bjuder upp ett hemman benämnd
Brundsviken, igenlöst på sin sons hustrus vägnar, Barbro
Suensdotter b enämnd, först löst af Widik Hansson för 5 1/2 läst
osmundsjärn och 200, och Pehr Hansson på Henningshyttan uppburit
18 fat för den del som han i pant hafver. 7 lästar 8 fat 200 järn
uppbar Bengt Jonsson i Malingsbo för den del han hade.

Utdrag ur domboken anno 1600 den 10 okt.
Kom Jöns Larsson i Lodvika och talade till Widik Hansson i
Norrgudvika om ett änghe, Eskills änge benämnd. Då bekände Nils i
Marnäs att samma änghe ägde en benämnd Eskill i Lodvika, och han
pantsatte samma änghe till Oluff Clemetsson i Marnäs. Sedan löste
förenämnde Nils fadher, Nils Arfuidsson, samma änghe till sigh,
sedan löste Lasse Raualsson samma änghe till sigh, som var Widiks
fader fader, efter att nu är kommit till 7 eller 8 man, gafs then
vissord i handom.

Utdrag ur domboken anno 1603 den 24 jan.
Kom Ärland i Godnäs och talade till Widik i Norrgudwik om en ängh
liggandes widh Gladeänge, Eskils änge benemnd, förebärandes att en
benemnd Eskil samma ängh bortpantat hade till gamble Raffuelsson i
Marnäs, det och Nils Nilssons vittnesbreff och förmäler, hvilken
var förenemnde Nils Raffuelsons sohn, att det han fadher hade det
i pant för 1300 osmundsjern, och sedan löste Eskil det igen och
sedan pantsatt till Lasse Raffuelsson i Norgudwik, hvilken var
Widik Hanssons faderfader. Nu föregaff Ärland att han hade kiöpt
det hemman i Lodwika som Eskil ägde, aff öffuerbenemnde Eskils
dotters sonson benemnd Jöns Larsson, den som ägde Ärlands dotter
till äkta, som linien under är visandes. Efter så länge okvalt är,
gaffs them widsord i handom. (Här följer i domboken en
släkttavla).
Widick Hansson i Norrgudwik biuder upp en systerdehl ibidem medh
Hytta och Smedja, kiöpt aff sin mågh och syster, Anders Jonsson i
Suenderskie ? och hans hustru Anna Hansdotter, för osmundsjern 15
fat och ett hundra och en skied om 3 lodh.

[ hem.passagen.se/ifoss58/Dalarna/morfarwk/sida0/h_____a6.htm ]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1548 Födelse 1548 Norrvik, Ludvika, Dalarnas län [1]
1550 Partnern 11779 Malin Arvidsdotter föds 1550-08-19 Norrgovik, Grangärde, Dalarnas län [2]
1575 Fadern 23556 Hans Larsson dör 1575 Norrgovik, Grangärde, Dalarnas län [3]
1580? Dottern 5889 Karin Vidiksdotter föds omkring 1580 Norrgovik, Grangärde, Dalarnas län
1628 Död 1628-04-26 Norrvik, Ludvika, Dalarnas län [1]

Källor

[1]http://medlem.spray.se/mgeijer/family/p1f33a12d.html
  
[2]http://hem.passagen.se/ifoss58/Dalarna/morfarwk/sida0/h_____a6.htm
  
[3]http://hem.passagen.se/ifoss58/Dalarna/morfarwk/sida0/h_____ae.htm